Globálne fórum OECD k boju proti korupcii a k morálnej integrite za účasti predsedu vlády SR R. Fica

30.03.2017
V dňoch 30. - 31. marca 2017 sa v OECD v Paríži uskutočnilo zasadnutie Globálneho fóra k boju proti korupcii a k morálnej integrite za účasti predsedu vlády SR p. Roberta Fica.
 
Globálne fórum predstavuje jedno z najvýznamnejších verejných podujatí OECD v oblasti boja proti korupcii. Uvedeného fóra sa zúčastnili vládni predstavitelia, experti, ako aj zástupcovia súkromného sektora, občianskej spoločnosti a akademickej sféry.

Hlavná téma fóra bola nasledovná - „Vo verejnom záujme povzniesť integritu na vyššiu úroveň“ (In the Public Interest: Taking Integrity to Higher Standards). Cieľom Globálneho fóra bolo poukázať na skutočnosť ako vyššia úroveň protikorupčných štandardov pozitívne prispieva k inkluzívnemu hospodárskemu rastu a zároveň má pozitívny vplyv na rôzne oblasti ako napr. štátna administratíva, hospodárska súťaž, infraštruktúra, spravovanie korporácií, rozvojová spolupráca a výber daní.

Predseda vlády SR Robert Fico v svojom vystúpení vyjadril presvedčenie, že podujatie posilní existujúce stratégie pre inkluzívny rast a odstraňovanie korupcie. Korupciu označil za priamu hrozbu pre demokraciu, stabilitu, bezpečnosť hospodárskeho a spoločenského usporiadania krajín. Jej dôsledkom je pokles morálnych hodnôt, strata verejnej dôvery a prehlbovanie sociálnych rozdielov a nespravodlivosti. Zároveň má negatívny vplyv na zamestnanosť, rast a spôsobuje merateľné straty pre svetové hospodárstvo.

Medzi konkrétne úspechy vlády SR v oblasti boja proti korupcii na základe programového vyhlásenia na roky 2016-2020 patria: zavedenie elektronického verejného obstarávania, protikorupčná doložka vo všetkých legislatívnych procesoch, implementácia protikorupčného akčného plánu a posilnenie analytických spôsobilostí protikorupčných útvarov v štátnej správe. Osobitným úspechom je Zákon o registri partnerov verejného sektora, podmieňujúci účasť vo verejných tendroch plným zverejnením vlastníckych a organi-začných pomerov spoločností, tzv. protischránkový zákon. Praktické zavedenie zákona považuje predseda vlády SR za užitočný príklad dobrej praxe pre medzi-národných partnerov a v súčinnosti s praxou povinného zverejňovania zmlúv anticipuje zlepšenie občianskeho povedomia v oblasti transparentnosti správy štátneho majetku. Posilnenie transparentnosti sa týka aj projektov financovaných z finančných prostriedkov EÚ.

Forum_Fico1


Forum_Fico2