Európska prokuratúra v SR (EPPO)

V nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie prevzala Európska prokuratúra plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017. Do právomoci Európskej prokuratúry patria predovšetkým trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ (§261, § 262, §254 Trestného zákona), ak spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu na finančných záujmoch Európskej únie najmenej vo výške 10 000  EUR. V prípadoch spôsobenej alebo hroziacej škody nižšej ako 10 000 EUR Európska prokuratúra môže vykonať svoju právomoc len ak by mal prípad na úrovni EÚ dôsledky, ktoré by vyžadovali vedenie vyšetrovania Európskou prokuratúrou alebo ak by zo spáchania trestného činu boli podozriví úradníci alebo iní zamestnanci Únie.
Do právomoci Európskej prokuratúry patria aj  
Tel. číslo: +421 33 20837266
E-mail: podatelna.EPSK@genpro.gov.sk
Nahlasovanie trestnej činnosti: https://www.eppo.europa.eu/sk/form/eppo-report-a-crime
Adresa na doručovanie písomností: Štúrova 2,  812 85 Bratislava
Internetová stránka: https://www.genpro.gov.sk/europska-prokuratura/kontaktne-udaje-na-europsku-prokuraturu-eppo-3ae6.html