Čo je konflikt záujmov

 
Pojem „konflikt záujmov“ sa v našom právnom poriadku vyskytuje pomerne často, spravidla, keď sa v právnych normách ukladá povinnosť zdržať sa konania, „ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov“, často sa tento pojem objavuje spoločne so slovom „najmä“. V zákone o verejnom obstarávaní sa tento pojem viaže na rozpor záujmov, keď osobný záujem môže byť považovaný za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti verejného obstarávania.
Podľa definície, ktorú uvádza Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len OECD) „Konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností.“
Transparency International vymedzuje tento pojem ako situáciu, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktorý pracuje, či už ide o vládu, obchod, médiá alebo organizáciu občianskej spoločnosti, je konfrontovaný s výberom medzi povinnosťami a požiadavkami svojho postavenia a vlastnými súkromnými záujmami.
Verejným záujmom sa rozumie záujem, „ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.
Naproti tomu osobným záujmom rozumieme záujem „ktorý prináša majetkový alebo iný prospech“ v prospech toho, kto má právomoc, alebo jemu blízkym osobám. Vo všeobecnej definícii pod blízkymi osobami rozumiem nielen osoby blízke podľa občianskeho zákonníka, ale aj iné osoby, ktoré majú širší vzťah ako príbuzenský.
Norma ISO 37001:2016 konflikt záujmov definuje širšie ako situáciu, v ktorej by obchodné, finančné, rodinné, politické alebo osobné záujmy mohli ovplyvniť názor osôb vykonávajúcich svoje povinnosti pre organizáciu“.