Ciele protikorupčného systému

Zmyslom protikorupčnej stratégie je dosiahnutie stanovených cieľov. Tieto môžu byť stanovené vo všeobecnej rovine, napr. vytvorenie udržateľného prostredia odolného voči korupcii, ale potrebné je stanoviť najmä konkrétne merateľné ciele. Takýmito cieľmi by mohli byť: zvýšenie dôveryhodnosti orgánov verejnej moci, najmä súdov, prokuratúry a polície (napríklad prostredníctvom prieskumov verejnej mienky); vytvorenie mechanizmu na nezávislé monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti protikorupčných opatrenívznik katalógu korupčných rizík (rizikových pozícii a rizikových procesov) alebo aj vznik národného referenčného systému protikorupčného manažérstva, ktorý by nezávisle posudzoval kvalitu protikorupčných systémov orgánov verejnej moci, obdobne ako tomu je pri systéme protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001. Úlohu takého centra by mohol postupne prevziať vznikajúci úrad na ochranu oznamovateľov (mohol by sa premenovať na úrad na ochranu verejného záujmu). Konkrétnym cieľom môže byť aj dosiahnutie očakávanej úrovne v známych rebríčkoch vnímania korupcie Transparency International – „Corruption Perceptions Index (CPI score)“. Obdobne možno pracovať aj s inými indexami napríklad s indexom Svetovej banky „Control of Corruption Indicator score (CCI - World Bank).“