Aktuality

09.12.2021
V tento deň v roku 2005 nadobudol účinnosť Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii, ktorý má univerzálny charakter a komplexne postihu...
25.10.2021
V rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2021, ktorý v dňoch 4. – 8. októbra 2021 zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločn...
30.09.2021
Dňa 30. septembra 2021 sa v ÚZ Bôrik uskutočnilo pracovné stretnutie s protikorupčnými koordinátormi z jednotlivých ústredných orgánov štátnej sprá...
30.09.2021
Dňa 30. septembra 2021 sa v ÚZ Bôrik uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny k vytvoreniu zásad integrity vo verejnej správe SR. Účastníci st...
10.09.2021
Dňa 1. septembra 2021 začal vykonávať činnosť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bol zriadený v zmysle Zákona č. 54/20...
02.07.2021
V registri výberových konaní bolo včera vyhlásené vonkajšie výberové konanie č. VK/2021/2226, ktorým sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto v stál...
18.06.2021
Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab dňa 15. júna 2021 otvoril podujatie a privítal účastníkov pracovného stretnutia k zásadám integrity vo verejnej ...
12.05.2021
Na Prezídiu Policajného zboru sa dňa 12. mája 2021 uskutočnilo stretnutie prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka so zástupcami Úradu vlády Slo...
28.04.2021
Kongresy OSN pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo, predstavujúce najväčšie zhromaždenie vlád, medzinárodných a regionálnych organizácií, o...
25.03.2021
V dňoch 23. – 24. marca 2021 OECD zorganizovalo virtuálne Globálne fórum proti korupcii a za integritu (Global Anti-Corruption and Integrity Forum ...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »