Aktuality

28.01.2022
Dňa 19. januára 2022 bola zverejnená Správa o plnení odporúčaní z V. kola hodnotenia Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá a prerokovaná na 88. ...
26.01.2022
Dňa 25. januára 2022 zverejnila mimovládna organizácia Transparency International vyhodnotenie rebríčku Index vnímania korupcie za rok 2021. Sloven...
09.12.2021
V tento deň v roku 2005 nadobudol účinnosť Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii, ktorý má univerzálny charakter a komplexne postihu...
25.10.2021
V rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2021, ktorý v dňoch 4. – 8. októbra 2021 zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločn...
30.09.2021
Dňa 30. septembra 2021 sa v ÚZ Bôrik uskutočnilo pracovné stretnutie s protikorupčnými koordinátormi z jednotlivých ústredných orgánov štátnej sprá...
30.09.2021
Dňa 30. septembra 2021 sa v ÚZ Bôrik uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny k vytvoreniu zásad integrity vo verejnej správe SR. Účastníci st...
10.09.2021
Dňa 1. septembra 2021 začal vykonávať činnosť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bol zriadený v zmysle Zákona č. 54/20...
02.07.2021
V registri výberových konaní bolo včera vyhlásené vonkajšie výberové konanie č. VK/2021/2226, ktorým sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto v stál...
18.06.2021
Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab dňa 15. júna 2021 otvoril podujatie a privítal účastníkov pracovného stretnutia k zásadám integrity vo verejnej ...
12.05.2021
Na Prezídiu Policajného zboru sa dňa 12. mája 2021 uskutočnilo stretnutie prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka so zástupcami Úradu vlády Slo...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »