Rada protikorupčných koordinátorov

11.05.2023
Úrad vlády Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre koordináciu v oblasti prevencie korupcie vytvoril Radu protikorupčných koordinátorov (ďalej len „rada“) ako poradný orgán vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky a prijal dňa 2. mája 2023 Štatút Rady protikorupčných koordinátorov. Jedným z cieľov rady je zlepšenie napĺňania jednotlivých úloh v boji s korupciou a zlepšiť vnímanie korupcie v Slovenskej republike.

Na základe úlohy B.1 z Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 bola stanovená úloha pre všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy zriadiť pozíciu protikorupčného koordinátora. Na základe úlohy C.1 bola rovnaká úloha odporúčaná aj Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, Súdnej rade Slovenskej republiky, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky a Združeniu miest a obcí.

Protikorupčný koordinátor v spolupráci s ostatnými zamestnancami svojho rezortu koordinuje aktivity v boji proti korupcii a prevencie korupcie vrátane riadenia korupčných rizík. Protikorupčný koordinátor zároveň pripravuje rezortný protikorupčný program, či vypracováva katalóg korupčných rizík na svojom rezorte. Spolupracuje pritom s riadiacimi a vedúcimi pracovníkmi jednotlivých útvarov rezortu.

Rada bude vytvárať platformu pre protikorupčných koordinátorov, podporovať činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v oblasti prevencie korupcie, boja proti korupcii a zlepšovaní protikorupčných opatrení. Členovia rady by mali spolupracovať s Úradom vlády Slovenskej republiky pri vypracovávaní národnej protikorupčnej stratégie, zosúlaďovaní rezortných protikorupčných programov, ako aj pri navrhovaní a uplatňovaní riešení na odstránenie rizík súvisiacich s korupciou a korupčným správaním. Rada ďalej predstavuje možnosť na výmenu poznatkov a know how v oblasti prevencie korupcie ako aj platformu pre zvyšovanie odbornosti protikorupčných koordinátorov. Rada bude poskytovať aj priestor pre osvetovú činnosť pri organizovaní podujatí, konferencii ako aj diskusii na rôzne témy týkajúce sa oblasti prevencie korupcie.