14. Kongres OSN pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo

28.04.2021
Kongresy OSN pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo, predstavujúce najväčšie zhromaždenie vlád, medzinárodných a regionálnych organizácií, občianskej spoločnosti, odborníkov a vedcov zameraných na prevenciu kriminality a trestné súdnictvo na svete, sa konajú každých 5 rokov.

V dňoch 7. – 12. marca 2021 sa uskutočnil 14. Kongres OSN pre prevenciu kriminality a trestné súdnictvo v japonskom Kjóte hybridnou formou (obmedzená fyzická a rozsiahla virtuálna účasť) s hlavnou témou „Podpora prevencie kriminality, trestného súdnictva a právneho štátu: smerom k dosiahnutiu cieľov Agendy 2030“. Japonsko, charakteristické nízkou úrovňou kriminality, využilo Kongres na prezentáciu inovatívnej iniciatívy „Justice Affairs Diplomacy”, na základe ktorej aktívne presadzuje v medzinárodných vzťahoch princípy právneho štátu ako univerzálnej hodnoty so snahou o pozitívny vplyv na národné politiky v tejto oblasti.

Vystúpenia princezny Takamado, japonského predsedu vlády Yoshihide Suga, ministerky spravodlivosti Yoko Kamikawy a generálneho prokurátora Makoto Hayasiho odzneli počas slávnostného otváracieho ceremoniálu. Úvodnou časťou kongresu sa prebrali výzvy na obnovenie globálnej spolupráce v boji proti zločinu s cieľom dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja a čo najskôr sa zotaviť z prebiehajúcej pandémie. Za Slovenskú republiku viedol delegáciu štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Michal Novotný, ktorý v rámci plenárneho zasadnutia vystúpil za online účasti ďalších 13 expertov ÚV SR, MS SR, GP SR, MV SR a MZVEZ SR. V otázke boja proti korupcii bola vyzdvihnutá najmä kľúčová reforma zaisťovania majetku a správy zaisteného majetku, ako aj zavedenie nových trestných činov postihujúcich korupciu. Zdôraznil tiež, že v oblasti prevencie kriminality sa dosiahol zásadný pokrok zapojením inštitúcií pre ľudské práva do prípravných procesov pred prijatím nového Koncepčného rámca boja proti radikalizácii a extrémizmu. Slovenská republika tiež plánuje prijať novú stratégiu prevencie kriminality a zmeniť a doplniť zákon o prevencii kriminality.

S poukazom na dôležitosť komplexnej a inkluzívnej prevencie, rečníci v pléne zdôraznili aj význam prevencie a boja proti korupcii vo verejnom aj súkromnom sektore pre posilnenie právneho štátu, budovanie účinných, nestranných a inkluzívnych inštitúcií, ako aj podporu integrity, transparentnosti a zodpovednosti. V tejto súvislosti niektorí uviedli príklady vnútroštátnych stratégií boja proti korupcii, trestného súdnictva a justičných reforiem. Iní rečníci poukázali na výhody používania technológií a digitalizácie prostredníctvom postupov elektronickej verejnej správy pri posilňovaní transparentnosti.

Za účasti 152 členských štátov Kongres prijal aklamáciou politickú deklaráciu, ktorá stanovila rámec politiky OSN na nasledujúcich 5 rokov v otázkach posilnenia multilaterálneho úsilia v oblastiach prevencie kriminality, systému trestného súdnictva, podpory právneho štátu, medzinárodnej spolupráce a technickej pomoci pri predchádzaní a riešení všetkých foriem kriminality.

Slovenská republika sa podieľala na negociáciách Deklarácie (prostredníctvom SM OSN vo Viedni) ako aj na príprave spoločnej pozície EÚ k Deklarácii (v rámci PS COPEN). Preto podporila návrh Deklarácie, ktorá je v súlade so smerovaním SR a EÚ v otázkach prevencie a boja proti kriminalite a môže slúžiť ako rámec na ďalšie posilnenie reforiem v SR najmä v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu, posilňovania právneho štátu, efektivity systému trestného práva a obnovy dôvery občanov v spravodlivé súdnictvo.

kyoto congress