Zákon č. 154/2001Z. z. - o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

Prokurátori predkladajú majetkové priznania za obdobných podmienok ako sudcovia. Tieto priznania sa tiež zverejňujú na webovom sídle Generálnej prokuratúry SR. Po uvedení mena a priezviska prokurátora je možné zistiť základné údaje o podaných majetkových priznaniach. K nehnuteľnému majetku sa uvádza názov a popis, dôvod nadobudnutia (napr. kúpa), dátum nadobudnutia, obvyklá cena a cena obstarania. U hnuteľných vecí, majetkových právach, iných majetkových hodnotách platia hranice 6.600 eur jednotlivo a 16.600 eur súhrnne,  zverejňuje sa popis majetku (napr. zariadenie domu), dátum nadobudnutia, cena obvyklá a cena obstarania. Prokurátori deklarujú informácie týkajúce sa záväzkov. Na webe sú zverejnené aj čestné vyhlásenia a príjmy a iné pôžitky s popisom a výškou príjmu.