Snaha o zjednotenie úpravy majetkových priznaní verejných činiteľov

Jasnejšie pravidlá mohla priniesť aj právna úprava, ktorá bola predložená v apríli 2015 formou poslaneckého návrhu zákona (navrhovatelia Miroslav Beblavý a Martin Fedor)  „o majetkových priznaniach niektorých verejných činiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Veľmi stručne zhrniem, že návrh mal ambíciu zjednotiť roztrieštenú právnu úpravu. Bol založený na znížení počtu povinných osôb – verejných činiteľov o takmer 70% (z celkového počtu cca 135.000 osôb). Povinnými osobami mali byť napr. sudcovia, prokurátori, policajti, verejní činitelia vo významných pozíciách a iní). Návrh by sprísnil kontrolné mechanizmy majetkových priznaní, zvýšil by výpovednú hodnotu informácií a odformalizoval by sa existujúci stav. Povinnosť deklarovať vlastníctvo by bola založená u hnuteľných vecí, ak by ich hodnota presahovala 10.000 eur, jednotlivo za každú vec. Návrh počítal s uvádzaním právneho dôvodu a dátumu nadobudnutia, s uvádzaním obstarávacej ceny resp. ceny obvyklej. Tieto pravidlá by existovali aj pri majetkovom práve a inej majetkovej hodnote. Deklarovať by sa museli aj záväzky nad 10.000 eur, príjmy and 400 eur ročne, dary a iné výhody aj s informáciami o darcoch, ak ich hodnota by prevýšila 4.000 eur jednotlivo. Rodinní príslušníci by túto povinnosť mali, ak by mali zúžený resp. rozšírený zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Povinná osoba by predkladala aj kópiu priznania k dani resp. iný doklad preukazujúci príjmy. Návrh zákona prijatý nebol.