Rezortný protikorupčný program Úradu vlády SR

Aktualizovaný Protikorupčný program Úradu vlády Slovenskej republiky (aktualizácia k 30. júnu 2021) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“). V zmysle úlohy B.4 citovaného uznesenia sú ústredné orgány štátnej správy povinné vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z RPKP a aktualizovať tento program každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok. 

Aktualizovaný RPKP v roku 2021 nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR na roky 2019 - 2023, RPKP prijatý 31. augusta 2019 a aktualizovaný RPKP z roku 2020 (oba dokumenty sú uvedené nižšie). Keďže viaceré úlohy RPKP z roku 2020 neboli splnené z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19, tieto úlohy sú opätovne súčasťou aktualizácie RPKP na roky 2021 – 2022. Pri jeho vypracovaní sa tiež zohľadnili skúsenosti získané pri zavádzaní štandardov normy ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) na základe záverov 1. dozorného auditu, ako aj informácie vyplývajúce z prieskumu o korupčných rizikách na úrade vlády uskutočneného v marci 2021. 

Vyhodnotenie rezortného protikorupčného programu Úradu vlády SR za rok 2020 – 2021 nájdete tu.

Rezortný protikorupčný program Úradu vlády SR (aktualizácia k 30. júnu 2020) a jeho vyhodnotenie nájdete tu.
 

Protikorupčný program Úradu vlády Slovenskej republiky bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“). V bode B.3 tohto uznesenia sa členom vlády Slovenskej republiky a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy ukladá prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík protikorupčný program.
 
Tento protikorupčný program nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR a pri jeho vypracovaní sa takisto zohľadňujú požiadavky štandardov podľa normy ISO 37001, ako aj skúsenosti získané pri jej zavádzaní na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“), najmä však informácie vyplývajúce z prieskumu o korupčných rizikách na tomto úrade vlády. Premietajú sa doň aj poznatky a návrhy zamestnancov úradu vlády a iných osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s úradom vlády (ďalej len „zamestnanci“), i poznatky o dobrej praxi iných organizácií vrátane relevantných zahraničných skúseností.
 

Protikorupčná politika Úradu vlády Slovenskej republiky

Protikorupčná politika Úradu vlády Slovenskej republiky je jedným zo základných dokumentov na implementáciu normy ISO 37001:2016 (Systém riadenia protikorupčných činností) na Úrade vlády Slovenskej republiky.

Účelom protikorupčnej politiky je posilňovať na Úrade vlády SR prevenciu korupcie, minimalizovať priestor na korupciu a vznik korupčných rizík, poskytovať rámec na stanovenie, preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov. Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Úradu vlády SR a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene.