Rezortný protikorupčný program Úradu vlády SR

Protikorupčný program Úradu vlády Slovenskej republiky bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“). V bode B.3 tohto uznesenia sa členom vlády Slovenskej republiky a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy ukladá prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík protikorupčný program.
Tento protikorupčný program nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR a pri jeho vypracovaní sa takisto zohľadňujú požiadavky štandardov podľa normy ISO 37001, ako aj skúsenosti získané pri jej zavádzaní na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“), najmä však informácie vyplývajúce z prieskumu o korupčných rizikách na tomto úrade vlády. Premietajú sa doň aj poznatky a návrhy zamestnancov úradu vlády a iných osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s úradom vlády (ďalej len „zamestnanci“), i poznatky o dobrej praxi iných organizácií vrátane relevantných zahraničných skúseností.

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 17/2019 zo dňa 27. septembra 2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Úrade vlády Slovenskej republiky  bola vydaná na zabezpečenie jednotného postupu organizačných útvarov Úradu vlády Slovenskej republiky pri vybavovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.