Programové vyhlásenie vlády SR - korupcia

Návrh priorít vlády Slovenskej republiky v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii
 
Priority v oblasti ochrany oznamovateľov
  • sfunkčnenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (návrh kandidátov je aktuálne u vedúceho Úradu vlády SR so žiadosťou o jeho predloženie na rokovanie vlády SR)
 •  
  Priority v oblasti transparentnosti:
  • zvýšenie transparentnosti výberových konaní a zavedenie jednotného výberového procesu; 
  • zavedenie povinného zverejňovania príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám;
  • zavedenie zverejňovania štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne možnej miere s prihliadnutím na oprávnené záujmy štátu a iných verejných subjektov
  • zavedenie povinného zverejňovania informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu bezprostredne po ich nástupe do funkcie s cieľom včas odhaliť hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta
  • zavedenie povinného zverejňovania podkladových materiálov na rozhodovanie samospráv
   
  Priority v oblasti majetkových priznaní
  • hĺbkové a systémové zlepšenia pravidiel, ako aj odpolitizovanie procesu kontroly majetku verejných funkcionárov
  • zjednotenie pravidiel mechanizmu kontroly majetkových priznaní pre všetky povinné osoby s osobitným dôrazom na tieto opatrenia:
   • komplexná zmena zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
   • povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára v porovnaní s predchádzajúcim rokom;
   • štátny register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní
   • zriadenie nezávislej inštitúcie, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov, konflikt záujmov a kontrolu majetkových priznaní;  táto inštitúcia bude pôsobiť ako kontrolný, analytický a metodický útvar;
   • zavedenie povinnosti zverejňovať majetkové priznania starostov a primátorov aj predsedov samosprávnych krajov;
  • zavedenie povinnosti pre Súdnu radu SR vykonať v novom zložení previerky majetkových pomerov všetkých sudcov, vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov a vrátane vykonania previerok všeobecnej spoľahlivosti u tých sudcov, ktorých majetkové preverenie zanechalo u členov súdnej rady dôvodné pochybnosti o legálnom nadobudnutí sledovaného majetku, Súdna rada musí dostať okrem nástrojov na preverenie majetku aj nástroje na preverenie spoľahlivosti, resp. na vyhodnotenie previerok spoľahlivosti, pričom budú využívané všetky dostupné informácie
   
  Priority v oblasti odhaľovania, vyšetrovania a stíhania korupcie a s ňou súvisiacej trestnej činnosti:
  • nová koncepcia zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorá odstráni ústavné rozpory súčasného nefunkčného zákona a zavedie efektívny nástroj na postihovanie nelegálnych príjmov.
  • zákonom o zaisťovaní majetku v súlade s medzinárodnými štandardmi vyplývajúcimi zo záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti, vláda SR zabezpečí efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie  jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním
  • osobitný dôraz na zamedzenie účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných s cieľom mariť výkon majetkových trestov uložených v trestnom konaní.
  • zavedenie účinného mechanizmu skúmania pôvodu majetku páchateľov trestných činov korupcie, hospodárskej a majetkovej trestnej činnosti
   
  Priority v oblasti ďalších preventívnych opatrení:
  • prijať zásady integrity vo verejnej správe s osobitným dôrazom na etiku verejných funkcionárov a vrcholových nevolených administrátorov zastávajúcich politické posty.
  • zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov. Ak tajné služby zistia korupčné správanie verejných funkcionárov, budú povinné takéto zistenia odstúpiť orgánom činným v trestnom konaní.
  • zavedenie trestného činu prikrmovania podľa vzoru rakúskej úpravy
  • prijatie funkčného zákona o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu;
  • opatrenia na riešenie konfliktu záujmov a tzv. revolving door praktík, ktoré predstavujú riziko pre spravodlivosť a nestrannosť pri rozhodovaní;
  • zavedenie jasných pravidiel týkajúcich sa integrity a etiky a vytvorenie funkčného mechanizmus na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov;
  • zavedenie dátového prepojenia verejných orgánov štátnych dát ako jedného z predpokladov na odhaľovanie potenciálnych korupčných transakcií.
  • Eliminovať priestor na vznik a existenciu korupčných rizík pri poskytovaní dotácií z verejných zdrojov  
Implementovať odporúčania medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa prevenciou korupcie a bojom proti korupcii (najmä GRECO, OECD, OSN a MONEYVAL).

Programové vyhlásenie vlády 2020 - 2024