Programové vyhlásenie vlády SR - korupcia

Vláda si uvedomuje, že korupcia predstavuje závažný  spoločenský a ekonomický problém, ktorý ovplyvňuje tak kvalitu života občanov, ako aj kvalitu podnikateľského prostredia. 
Vláda bude eliminovať priestor pre korupčné konanie vo všetkých oblastiach verejnej správy, kde sa nakladá s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv, pri realizovaní verejných obstarávaní, poskytovaní štátnych dotácií a poskytovaní finančných príspevkov z fondov Európskej únie. Uvedenú snahu podporí informatizáciou  procesu týchto činností.  
Vláda bude dbať na dôsledné uplatňovanie elektronických nástrojov verejného obstarávania za účelom zvýšenia transparentnosti, zjednodušenia procesov, znižovania korupcie a podpory malého a stredného podnikania. Cieľom vlády je naďalej podporiť využívanie Elektronického kontraktačného systému využívaného pri zadávaní verejných zákaziek, podporiť v praxi aplikovanú centralizáciu verejného obstarávania s cieľom zníženia administratívnej záťaže subjektov procesu verejného obstarávania, zefektívnenia kontroly procesov a zabezpečenia hospodárskej súťaže počas trvania zmlúv s dôrazom na efektivitu a hospodárnosť. 

V nadväznosti na schválený Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike si vláda kladie za cieľ pokračovať v koordinovanom,  koncepčnom riešení a plnení preventívnych opatrení za účelom zníženia úrovne korupcie a zvýšenia transparentnosti v celej spoločnosti. Posilní sa vnútroštátna protikorupčná politika s akcentom aj na prevenciu korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.
 
              Na tento účel: 
 
Vláda sa v nadväznosti na plnenie  opatrení z Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, ako aj na základe poznatkov z uplatňovania zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v praxi, sústredí na: