MS SR

Protikorupčná linka slúži výlučne na nahlasovanie podozrení z korupčného správania sudcov a zamestnancov rezortu justície, t. j. korupcie na okresných a krajských súdov, Špecializovanom trestnom súde, v Centre právnej pomoci, Justičnej akadémii, Inštitúte vzdelávania MS SR, Zbore väzenskej a justičnej stráže a Ministerstve spravodlivosti SR, ako ústrednom orgáne štátnej správy pre súdy a väzenstvo.
 
Na protikorupčnú linku je možné nahlasovať len podozrenia zo spáchania trestného činu:
 
- zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Tr. zák.,
- prijímania úplatku podľa § 328 - 331 Tr. zák.,
- podplácania podľa § 332 – 335 Tr. zák. alebo
- nepriamej korupcie podľa § 336 Tr. zák.
 
Svoje podozrenie môžete oznámiť:
 
- telefonicky na číslo +421/2/888 91 816 alebo
- elektronicky na e-mailovej adrese
   Odkaz na protikorupčnú linku
 
Aby bolo možné Váš podnet hodnoverne prešetriť, musí obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie, ktoré nasvedčujú spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov.
 
Ministerstvo spravodlivosti SR sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými podaniami alebo podaniami/sťažnosťami, ktoré sú namierené proti iným orgánom štátnej správy.