AK linka

Dňa 18.apríla 2019 je AK linka dostupná do 12:30 hod.


V pracovných dňoch v čase od 8.30 do 14.30 hod. možno na bezplatnom telefónnom čísle


0800 111 001

Antikorupčná linka“ oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon). 

Linka neslúži na podávanie sťažností/oznámení/petícií (napr. nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy) podľa osobitných predpisov, ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia a prokuratúra).

Úrad vlády SR sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré možno hodnoverne prešetriť - to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie. Podozrenia možno podať aj anonymne.

Podozrenia na korupčné správanie možno hlásiť aj na e-mailovú adresu bpk@vlada.gov.sk.Štatistika hovorov a písomných podaní k 28.2.2019:

 
AK linka
 
   2015     2016     2017    2018     2019
odstúpené orgánom činným
v trestnom konaní
3 0 3         0

podanie informácie volajúcemu
 
27 12 79 44         3

iné nesúvisiace hovory
 
29 29 14 5        1
celkom 59 41 96 50        4


Písomné podania
         
odstúpené orgánom činným
v trestnom konaní
12 10 52 16        0

postúpenie na iný orgán
 
15 7 74 31       2

odložené
 
25 10 50 41       13

vybavené odpoveďou - poskytnutá informácia
 
0 10 110 57        6

celkom
 
52 37 286 145       21

AK linka a písomné podania spolu
111 78 382 195       25