AK linka
V pracovných dňoch v čase od 8.30 do 14.30 hod. možno na bezplatnom telefónnom čísle


0800 111 001

Antikorupčná linka“ oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon). 

Linka neslúži na podávanie sťažností/oznámení/petícií (napr. nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy) podľa osobitných predpisov, ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia a prokuratúra).

Úrad vlády SR sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré možno hodnoverne prešetriť - to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie. Podozrenia možno podať aj anonymne.

Podozrenia na korupčné správanie možno hlásiť aj na e-mailovú adresu bpk@vlada.gov.sk.Štatistika hovorov a písomných podaní k 31.12.2018:

 
AK linka
 
   2015     2016     2017    2018     2019
odstúpené orgánom činným
v trestnom konaní
3 0 3 1  

podanie informácie volajúcemu
 
27 12 79 44  

iné nesúvisiace hovory
 
29 29 14 5  
celkom 59 41 96 50  


Písomné podania
         
odstúpené orgánom činným
v trestnom konaní
12 10 52 16  

postúpenie na iný orgán
 
15 7 74 31  

odložené
 
25 10 50 41  

vybavené odpoveďou - poskytnutá informácia
 
0 10 110 57  

celkom
 
52 37 286 145  

AK linka a písomné podania spolu
111 78 382 195